Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Maarten den Heijer
Jaar:
2011
Dissertatie:
Europe and Extraterritorial Asylum

Het onderzoek van Den Heijer betreft een zeer actueel thema: de toenemende teneur bij staten om in te grijpen in de reis van asielzoekers nog voordat zij de landsgrenzen hebben bereikt. Hij onderzoekt de verdedigbaarheid van de stelling dat Europese staten die zich inspannen om de bewegingen van asielzoekers buiten hun grondgebied onder controle te krijgen, verantwoordelijk blijven onder de gelding van het internationale recht voor mogelijke schade die voortvloeit uit de sfeer van hun activiteit. In dit complexe discours heeft de onderzoeker zich op meesterlijke wijze gemengd. Hij toont zich in staat het debat te ontleden, er conclusies uit te trekken en zijn eigen visie te formuleren.

Voordracht: Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Leiden
Promotores: prof. dr P. Boeles en prof. dr R. A. Lawson