Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Cornelis J.W. Baaij
Jaar:
2016
Dissertatie:
Legal Integration and Language Diversity. The case for source-oriented EU translation.

Promotor: Prof.dr. M.W. Hesselink
Copromotor: Dr. A.E. Oderkerk
Voordracht: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Overwegingen van de Selectiecommissie
De auteur van dit proefschrift neemt onomwonden stelling en betoogt – tegen allerlei stromen in – dat de EU ronduit moet kiezen voor het Engels als enige authentieke taal. Baaij komt tot deze stelling, en onderbouwt die, op basis van inzichten uit de taalfilosofie, de vertaalwetenschap, rechtsvergelijking, Europees publiek- en privaatrecht en eigen origineel kwalitatief en kwantitatief onderzoek, dat hij op fraaie wijze weet samen te smeden tot een krachtig en samenhangend betoog. Het boek is hiermee innovatief en grensverleggend. Men kan voor of tegen de stelling om de aangevoerde argumenten zijn: maar men kan er niet omheen. Kortom: een fris en tegendraads proefschrift dat in dat opzicht ook zeker als ‘Erasmiaans’ kan worden beschouwd.

Biografie
Jaap Baaij is een J.S.D. kandidaat aan Yale Law School, waar hij in 2015 eveneens een LL.M. titel heeft behaald. Zijn huidige onderzoek zal drie artikelen voortbrengen op het gebied van internationale commerciële arbitrage, gericht op het belang van juridische afdwingbaarheid van arbitrale beslissingen en op de doorslaggevende rol van nationale rechters in de ontwikkeling van transnationaal contractenrecht. Voordien was hij Universitair Docent aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, waar hij onderwijs gaf in contractenrecht, theorie van het contractenrecht, en nationaal en internationaal burgerlijk procesrecht. Jaap Baaij is tevens aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd (cum laude) op de wijze waarop de Europese Unie doeltreffend uniform recht kan nastreven in 24 verschillende talen, een deel waarvan bij als Fulbright Scholar aan Columbia Law School heeft volbracht. Hij heeft publicaties op zijn naam staan inzake juridische harmonisatie van verbintenissenrecht, de invloed van juridische vertaling op rechtsvergelijkend onderzoek, en filosofische vraagstukken in cultuur overschrijdend rechtswetenschappelijk onderzoek. Hij was gastdocent op verschillende universiteiten in Europa en de Verenigde Staten, en heeft trainingen verzorgd in de Instellingen van de Europese Unie inzake vertalingsmethoden in het Europese wetgevingsproces. Jaap Baaij is afgestudeerd in zowel Rechten als Filosofie.