Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Gerhard Hoogers
Jaar:
2000
Dissertatie:
De verbeelding van het souvereine. Een onderzoek naar de theoretische grondslagen van politieke representatie

Deze studie stelt een gecompliceerd onderwerp uit de staatsleer en de politieke filosofie aan de orde, namelijk dat van de soevereiniteit van de staat en van de representatie ervan. Het boek is vooral een grondige ideeëngeschiedenis van Rousseau tot Gadamer. Rechtsfilosofie, politieke filosofie maar ook theologie wisselen elkaar op vaak verrassende wijze af. Toch werd het geen 'omgevallen boekenkast'. De auteur neemt regelmatig stelling wat de helderheid van zijn betoog ten goede is gekomen. Het fenomeen politieke representatie wordt op een zeer evenwichtige en verhelderende wijze neergezet, dankzij de benadering via drie verschillende perspectieven: de staatsrechtelijke, de historische en de theoretische. De uitwerking van het concept politieke representatie biedt bovendien een aantrekkelijk referentiekader voor de meer praktische beoordeling van allerlei staatsrechtelijke en politieke ontwikkelingen, zoals het actuele debat over de wenselijke verhouding van referenda tegenover de indirecte, vertegenwoordigende democratie. Dit is een mooi en belangrijk werk: het fenomeen van de representatie dat nu zo onder druk staat in de vaderlandse politiek (met name de fundamentele vraag naar wie of wat de politieke partijen nog langer representeren) wordt grondig behandeld en geanalyseerd. Het werk geeft blijk van een grote wetenschappelijke rijpheid.

Voordracht: Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen
Promotores: Prof. Mr. D.J. Elzinga, prof. Dr. Th.J.M. Mertens