Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Theo van der Meer
Jaar:
1996
Dissertatie:
Sodoms zaad in Nederland. Het ontstaan van homoseksualiteit in de vroegmoderne tijd

Van der Meer, van oorsprong Neerlandicus, heeft zijn sociaal-historisch en mentaliteits-historisch onderzoek naar het ontstaan van homoseksuele subculturen en identiteit, en daarmee naar de ontwikkeling van de verhoudingen tussen en binnen de seksen, in belangrijke mate gebaseerd op strafrechtelijk materiaal. Tot het einde van de zeventiende eeuw waren homoseksuele contacten gekenmerkt door hiërarchische verschillen tussen partners. De ontdekking van homoseksuele subculturen in Nederland in 1730 leidde tot gewelddadig overheidsoptreden en dwong kerk en overheid tot het spreken over de tot dan toe 'onsprekelike sonde'. Dit gebeurde via publicaties, het schavot en via reacties van het publiek. Tegen wil en dank beginnen deelnemers aan deze subculturen ook te spreken om voor zichzelf op te komen. Dr Van der Meer beschrijft en analyseert de veranderingsprocessen op een manier die leven, denken en doen van mensen uit de achttiende en negentiende eeuw dichtbij onze belevingswereld brengt.

Voordracht: Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Promotores: Prof. dr H. Bianchi, Prof. mr S. Faber