Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Ton J.J. Nijhuis
Jaar:
1996
Dissertatie:
Structuur en contingentie. Over de grenzen van het sociaal-wetenschappelijk verklaringsideaal in de Duitse geschiedschrijving

Deze studie beweegt zich op het terrein van de theoretische geschiedenis. Op basis van een historiografische analyse van de Duitse sociaal-wetenschappelijke geschiedschrijving ontwikkelt dr Nijhuis een geheel eigen visie op het karakter van de geschiedwetenschap en de historische verklaringswijze. Tegenover de stroming die de overeenkomsten benadrukt tussen de sociale wetenschappen en de geschiedenis, wijst de auteur met kracht van argumenten op de verschillende kentheoretische uitgangspunten en het uiteenlopende kennisbelang. Van hieruit ontvouwt hij zijn theorie omtrent het eigen verklaringsmodel van de geschiedwetenschap waarbij de categorie 'zin' centraal staat. Het terrein van deze studie is enerzijds zeer specialistisch, anderzijds is het van belang voor allen die zich met de historische wetenschappen bezig houden. De vragen zijn weliswaar abstract, maar hebben tal van practische implicaties voor het concrete onderzoek. Dr Nijhuis heeft kans gezien het in deze discussies meestal gebruikte afstotende jargon te vermijden, waardoor het boek ook voor een breder publiek toegankelijk is.

Voordracht: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Letteren
Promotores: Prof. dr M.C. Brands, Prof. dr A. Labrie