Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Erik de Jong
Jaar:
1993
Dissertatie:
Natuur en Kunst. Nederlandse tuinen en landschapsarchitectuur 1650-1740

Erik de Jong is in Nederland als een pionier te beschouwen op het gebied der studie van de landschapsarchitectuur. De tuin wordt door de auteur opgevat als een complex geheel waarin architectuur, inrichting, gebruik en belevingswereld nauw met elkaar verbonden zijn. Het onderzoek is vooral gericht op de concepten achter de ontwerpen en op de functie van de tuin in de hiërarchisch geordende samenleving van de 17e en 18e eeuw. De tuin vormt als zodanig een bron van cultuurhistorisch inzicht. Het bronnenmateriaal is zeer heterogeen: archivalia, kaart- en topografisch materiaal, reisbeschrijvingen en gedichten. Het boek als zodanig is zelf ook een bronnenpublicatie, aangezien de bestudeerde tuinen helaas niet meer bestaan.

Voordracht: Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen
Promotor: Prof. dr. E.R.M. Taverne