Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Mark Dechesne
Jaar:
2002
Dissertatie:
Flexible and Rigid Reactions to Reminders of Mortality. Some Further Explorations of Terror Management Theory

Heel wat filosofen, theologen en kunstenaars hebben hun levenswerk gewijd aan de angst voor de dood. Maar hieruit heeft de empirisch georienteerde psychologie nauwelijks lering getrokken. Daarin wordt met dit proefschrift verandering gebracht. Het uit artikelen opgebouwde proefschrift van Mark Dechesne beschrijft een theoretisch kader en empirisch programma aan de hand waarvan de invloed van het uniek menselijke besef van sterfelijkheid op ons alledaags functioneren via experimentele weg wordt geanalyseerd. Het proefschrift verschaft nieuwe inzichten in 'terror management theory', een theorie die het besef van eigen sterfelijkheid als grondbeginsel aanwijst bij het tot stand komen van sociaal gedrag. Er worden concepten uit verschillende sociaal-wetenschappelijke tradities gebruikt om nieuwe voorspellingen te doen over het effect van een herinnering aan de dood op sociaal gedrag. En deze voorspellingen worden vervolgens in zeer creatieve experimenten getoetst. Het proefschrift is zowel in wetenschappelijk als in maatschappelijk opzicht van groot belang. De verdere ontwikkeling van terror management theory staat internationaal steeds meer in de belangstelling. Zeker na 11 september 2001 zijn artikelen zoals in dit proefschrift vervat van belang, omdat zij bijdragen aan de ontwikkeling van een psychologisch perspectief op terrorisme en angst.

Voordracht: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Katholieke Universiteit Nijmegen
Promotores: Prof. dr A.F.M. van Knippenberg, Prof. dr J.A.P.J. Janssen