Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Hemme Battjes
Jaar:
2006
Dissertatie:
European Asylum Law and its Relations to International Law

Deze studie beschrijft en analyseert de onderlinge verhouding van het klassieke volkenrecht met internationale verdragen ter bescherming van de mensenrechten; het recht van de Europese Unie, dat in verdragen en in Europese wetgeving probeert de mensenrechtenverdragen te concretiseren en voor zover mogelijk te harmoniseren en de nationaal rechtelijke asielstelsels, die nogal uiteen kunnen lopen, maar die uiteindelijk moeten voldoen aan de volkenrechtelijke en Europeesrechtelijke normen.
Hemme Battjes heeft als eerste het Europese asielrecht beschreven en geanalyseerd als een samenhangend systeem, waardoor hij in staat is een aantal problemen met de uitleg van individuele Europese Unie-regelingen op te lossen. En hij analyseert op originele wijze de ingewikkelde verhouding tussen de twee op zich gelijkwaardige normenstelsels van het Europese asielrecht en de mensenrechtenverdragen. Welk stelsel heeft wanneer voorrang en hoe verhouden zich de rechtsgangen naar de verschillende rechterlijke instanties? Het internationale en maatschappelijke belang van dit werk is evident zeer groot.

Promotores: Prof. mr drs B.P Vermeulen, Prof. mr T.P. Spijkerboer
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit