Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Ricky van Oers
Jaar:
2014
Dissertatie:
Deserving Citizenship. Citizenship Tests in Germany, the Netherlands and the United Kingdom.

Promotores: Prof. mr C.A. Groenendijk, Prof. mr B. de Hart
Voordracht: Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen

Overwegingen van de Selectiecommissie
In dit proefschrift onderzoekt Ricky van Oers de doelstellingen, de inhoud en de effecten van de geformaliseerde burgerschapstests die het afgelopen decennium in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn ingevoerd. Zij heeft daarbij gegevens gecombineerd die met verschillende onderzoeksmethoden werden verkregen: analyse van politieke debatten, inhoudsanalyse van de teksten, statistische informatie over de effecten van de invoering, en interviews met de betrokkenen. Veel aandacht besteedt zij aan de effecten van de invoering van de burgerschapstesten in alle drie de onderzochte landen. Haar werk heeft sterk de aandacht getrokken en houdt politici een spiegel voor door de effecten te vergelijken met de doelstellingen. Een belangrijke studie, waar wij graag de studieprijs voor toekennen.

Biografie
Ricky van Oers studeerde rechten aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Université Paris V Descartes. Na haar studie liep zij stage bij het Europees Parlement, om vervolgens in dienst te treden bij het Centrum voor Migratierecht (CMR) van de Radboud Universiteit Nijmegen. Van Oers promoveerde in 2013 op een onderzoek naar de redenen voor introductie, en effecten van taal- en integratietests als voorwaarde voor naturalisatie. Zij nam daarnaast als onderzoeker en coördinator deel aan verschillende andere internationale onderzoeksprojecten, waaronder het NATAC project, waarin nationaliteitswetgeving- en beleid in 15 EU-lidstaten werd geanalyseerd, alsook het INTEC project, waarin het integratiebeleid in negen Europese lidstaten centraal stond. Daarnaast was zij betrokken bij onderzoek naar de implementatie van de EU-richtlijnen betreffende gezinshereniging en langverblijvende derdelanders, en het beleid ten opzichte van de integratie van hooggekwalificeerde immigranten in vijf EU-lidstaten. Ricky van Oers is momenteel werkzaam bij het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO), waar zij zich als opleidingsmanager bezighoudt met de internationalisering van het opleidingsaanbod.