Oud-prijswinnaars

Wikipedia

2015

Wikipedia ontving de Erasmusprijs 2015 omdat zij de verspreiding van kennis heeft bevorderd door een allesomvattende, voor ieder toegankelijke encyclopedie op te zetten. De initiatiefnemers van Wikipedia hebben daarvoor een nieuwe en effectieve democratische vorm ontworpen. De prijs werd in het bijzonder toegekend aan Wikipedia als community - de gezamenlijke onderneming van tienduizenden vrijwilligers die, wereldwijd, helpen vorm te geven aan dit initiatief.

Ook in landen waar neutraliteit en open informatie niet vanzelfsprekend zijn, speelt Wikipedia een belangrijke rol, door kennis beschikbaar te maken waar die voorheen niet verkrijgbaar was. Met haar wereldwijde verspreiding en maatschappelijke impact doet Wikipedia recht aan het idee van één wereld in verscheidenheid. Het is een digitaal naslagwerk in verschillende talen, dat permanent in ontwikkeling is. Door haar open karakter draagt Wikipedia bij aan het besef dat bronnen van kennis niet neutraal zijn en steeds gewogen moeten worden. Met deze kritische aandacht voor tekst, bronnen en vermeerdering van kennis, sluit Wikipedia goed aan bij het gedachtegoed van Erasmus, wereldburger en naamgever van de prijs.

De prijs werd op 25 november 2015 in ontvangst genomen door drie jonge vertegenwoordigers van de Wikipedia Community. Elk van hen zet zich in voor een bijzonder initiatief binnen Wikipedia. Het werk van Adele Vrana (Brazilië, 1982) richt zich op Wikipedia Zero, een project waarbij mobiele telefonie providers in met name Afrika en Latijns-Amerika, Wikipedia gratis beschikbaar maken voor iedereen. Phoebe Ayers (USA, 1981) is ruim tien jaar als vrijwilliger betrokken bij Wikipedia. Zij houdt zich bezig met hoe Wikipedia en (wetenschappelijke) bibliotheken elkaar kunnen versterken. Lodewijk Gelauff (NL, 1987) is initiatiefnemer van Wiki Loves Monuments, een jaarlijkse fotowedstrijd rond monumenten en cultureel erfgoed. Het project is in 2010 in Nederland gestart en sindsdien wereldwijd overgenomen.

Gronden van Verlening

Artikel 2 van de Statuten van de Stichting Praemium Erasmianum leest als volgt:

Het doel van de Stichting is om, binnen de context van de culturele tradities van Europa in het algemeen en het gedachtegoed van Erasmus in het bijzonder, de positie van de humaniora, de sociale wetenschappen en de kunsten te versterken. De nadruk ligt op tolerantie, culturele diversiteit en ondogmatisch, kritisch denken. De Stichting probeert deze doelstellingen te verwezenlijken door het toekennen van prijzen en via andere middelen. Een geldprijs wordt toegekend onder de naam Erasmusprijs.

Het bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum heeft besloten om, in overeenstemming met dit artikel, de Erasmusprijs voor het jaar 2015 toe te kennen aan de Wikipedia Community. De prijs wordt toegekend aan Wikipedia op de volgende gronden:

  • Wikipedia heeft een geweldige impuls gegeven aan het gebruik van digitale media voor wetenschap en cultuur.
     
  • Wikipedia is opgebouwd op de inspanningen, de intrinsieke motivatie en het doorzettingsvermogen van de duizenden vrijwilligers die de Wikipedia Community vormen. Gezamenlijk hebben zij een nieuw, niet-hiërarchisch samenwerkingssysteem gecreëerd voor de verzameling en mondiale distributie van kennis.
     
  • Wikipedia projecten zoals Wikipedia Zero hebben bijgedragen aan het geven van vrije toegang tot informatie aan mensen die daar tot voor kort geen of beperkte toegang toe hadden.
     
  • Bij het structureren van het proces van informatieverzameling voor de encyclopedie, heeft Wikipedia de manier waarop wij kennis vergaren getransformeerd en gedemocratiseerd.

Laudatio

Sinds de industriële revolutie is er geen wetenschappelijke vernieuwing geweest, die zo’n diepgaand effect heeft gehad op ons leven als de digitale technologie. Het internet heeft menselijke en culturele relaties veranderd. Nullen en eentjes zijn het onderliggend raster geworden van ons bestaan, en hebben onze manier van denken en handelen getransformeerd. Netwerkcommunicatie – de uitwisseling van informatie door knopen en knoppen – is de belangrijkste eigenschap geworden van onze tijd. Het heeft het economische en politieke landschap op zijn kop gezet, en zodoende de gehele wereld één gemaakt.

Met haar mondiale verbindingen en de daaruit voortvloeiende onderlinge afhankelijkheid als nieuwe norm, kunnen we nu spreken van een echt Digitale Cultuur, en wel een die zich snel blijft ontwikkelen.

Maar wat is die Digitale Cultuur nu precies en op wiens naam kunnen we die stellen als initiator? Het is moeilijk om die Digitale Cultuur te verbinden met een bepaald individu, omdat de laatste twee decennia het juist aspecten zijn als verbinding, uitwisseling en samenwerking, die daarbij essentieel waren.

Het bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum wilde een visionair denker bekronen, of een pionierende instelling die in een vroeg stadium het democratische en culturele potentieel van de digitale media herkende, en die effectief inzette voor de bevordering van wetenschap en cultuur.

Wij hebben geconcludeerd dat Wikipedia zo’n organisatie is. Geboren uit een succesvol huwelijk van een creatieve visie die door velen gedeeld wordt, met een stevige, gezamenlijke uitvoering die haar duurzaam maakt: Wikipedia biedt een geheel nieuw model voor mondiale productie en verspreiding van kennis, open, transparant en niet-commercieel. Wikipedia is nu de enige not-for-profit website onder de top-tien van meest bezochte websites.

Wij hebben daarom, bij wijze van uitzondering, besloten de Erasmusprijs niet aan één persoon toe te kennen, maar aan de gemeenschap van Wikipedianen die, als een niet-hierarchisch mondiaal forum, de waarden en idealen belichamen van democratische kennisproductie. In de praktijk functioneren zij ook als een netwerk van toegewijde individuen, die de Volksencyclopedie in stand houden en verder ontwikkelen door hun oneindige, anonieme en onbetaalde bijdragen. Het is alleen dankzij hun idealisme, volharding, onafhankelijkheid en toewijding aan het algemeen belang, dat de hoeveelheid kennis in Wikipedia blijft aangroeien, verbeteren en zich verspreiden over de wereld.

Zonder twijfel heeft Wikipedia een enorme invloed gehad op de samenleving en met zijn groei de meest wilde fantasieën overtroffen. Vandaag de dag kunnen de meeste schoolkinderen op de wereld zich het onderwijs niet voorstellen zonder Wikipedia. En velen van hen zullen er mogelijk aan bijdragen als ze opgroeien.

Wikipedia heeft de wereld van kennis opgeschud met een nieuwe betekenis van het idee van een alomvattende encyclopedie, die toegankelijk is voor iedereen. Overal, maar speciaal in landen waar vrije toegang tot betrouwbare informatie niet vanzelfsprekend is, speelt Wikipedia een belangrijke rol in publieke educatie.

Wikipedia werkt als een zichzelf besturende gemeenschap met expliciete beginselen. Het heeft nieuwe kritische instrumenten ontwikkeld om te verzekeren dat bronnen getraceerd kunnen worden, en dat er arbitrage is in geval van conflicten. Met zijn open karakter, voedt Wikipedia het bewustzijn dat bronnen van informatie niet neutraal zijn. Ze moeten gewogen worden. Door zichtbaar te maken wie aan de onderwerpen heeft bijgedragen en welke veranderingen er in de loop van de tijd zijn doorgevoerd, streeft Wikipedia naar optimale transparantie.

De aandacht voor tekst en oorspronkelijke bronnen, en de scheiding tussen feiten en interpretatie, zijn hoekstenen van het Wikipediaconcept en sleutelwaarden in een open informatiesamenleving. Onze naamgever Erasmus heeft altijd het belang benadrukt van teruggaan ad fontes, naar de bronnen en het belang van kenniscirculatie. Erasmus zou waarschijnlijk dol geweest zijn op Wikipedia.

Wikipedia is het meest populaire referentiewerk ter wereld. Maar het is niet alleen maar een encyclopedie, het is een fenomeen: een platform voor dialoog, een bron van dispuut over meningen en feiten, zorgvuldigheid en pleitbezorging; het is een gereedschap voor samenwerking; een delicaat instrument van waarheidsvinding, dat in plaats van de complexiteit van kennisproductie te verbergen, deze juist benadrukt. Wikipedia is dus niet alleen een referentiewerk, maar ook een plaats van omstreden standpunten, waar betekenis altijd onder constructie is.

Sinds 2001 hebben tienduizenden editors bijgedragen aan Wikipedia. Wikipedia is nadrukkelijk mondiaal in zijn aspiraties en opereert in meer dan 250 talen. Gevoelige onderwerpen worden op verschillende wijze behandeld in verschillende culturele en taalkundige streken. Wikipedia heeft nieuwe wegen geopend voor actief leren en doceren, het heeft afgerekend met oude begrippen van autoriteit en nieuwe concepten geïntroduceerd voor omgaan met claims op autoriteit. Het is een ‘gesammt Kunstwerk’, een alomvattend informatiekunstwerk, springlevend en zich steeds ontwikkelend.

Alhoewel Wikipedia formeel gesproken een stichting is, moet het in de eerste plaats beschouwd worden als een gemeenschap, een community, een gemeenschappelijke onderneming, vormgegeven door tienduizenden vrijwilligers, werkzaam als editors, auteurs of projectmedewerkers. Dit zijn de Wikipedianen, hart en ziel van het gehele project. Als het bestuur van de Wikipedia Stichting een besluit neemt, houdt de Community dat nauwlettend in de gaten... Openheid, onafhankelijkheid en democratische besluitvorming zijn de kernwaarden. En hoewel velen het hebben geprobeerd, kan een gunstiggezind lemma in Wikipedia niet gekocht worden.

Dames en heren, Jimmy Wales is mede-oprichter van Wikipedia. Hij is de man die, zo’n 15 jaar geleden, de visie had van een wereldwijde, vrij toegankelijke encyclopedie als een samenwerkingsproject. Wij zijn hem veel respect en bewondering verschuldigd om wat hij heeft bereikt. Hij reist de wereld rond als een ambassadeur van Wikipedia en we zijn zeer verheugd dat hij hier vandaag aanwezig is.

We zijn met hem overeengekomen dat we vandaag niet één persoon zullen eren maar de gehele Wikipedia Community. We hebben besloten de versierselen van de Prijs te overhandigen aan drie vertegenwoordigers van de gemeenschap. Ieder belichaamt een specifiek Wikipedia project. Samen symboliseren zij drie sleutelaspecten van Wikipedia: het belang voor de verspreiding van kennis; het mondiale emancipatoire karakter van Wikipedia, en het belang van Wikipedia voor de kunsten, cultuur en cultureel erfgoed.

Laat me hen in het kort voorstellen.

Phoebe Ayers was lid van de Board of Trustees van de Wikimedia Foundation. Zij is vakreferent voor wetenschap en techniek aan de bibliotheek van MIT. Sinds 2003 is zij editor en organisator van menig project op het gebied van bibliotheken, onderwijs, verspreiding van kennis, open access, en wiki’s.

De tweede persoon is Lodewijk Gelauff. Werkend in Nederland als Wikipedia vrijwilliger, heeft hij het succesvolle project Wiki Loves Monuments geinitieerd, tegenwoordig de grootste fotowedstrijd ter wereld, waarin foto’s gemaakt worden van monumenten over de gehele wereld.

De derde is Adele Vrana. Vanuit de Wikimedia headquarters in San Francisco geeft zij leiding aan mobile partnerships voor de Wikimedia Stichting en Wikipedia Zero, een project waarin telefoon providers data-fees niet in rekening brengen voor Wikipedia. Zo kunnen uiteindelijk alle mensen ter wereld toegang krijgen tot kennis op hun mobiele telefoons, ongeacht of ze de datakosten kunnen betalen.

De insignia van de Prijs bestaan dit jaar uit drie kleurrijke kokers, ontworpen door Bruno Ninaber en Reynoud Homan. Elke koker is een soort stokje dat als in een estafette doorgegeven kan worden aan wie na ons komen. Op de kokers is een tekst gegraveerd uit één van Erasmus’ brieven: Laat ieder, naar eigen stijl en mogelijkheid, proberen een nuttige bijdrage te leveren aan het onderricht van allen. Naast elkaar gehouden is te lezen op de kokers: Honos Praemium Virtutis (Eer is de beloning van de deugd), een tekst die het motto is van onze stichting sinds 1958. Dit motto lijkt bij uitstek te passen bij de geest en de idealen van de Wikipedia gemeenschap.

Phoebe, Adele en Lodewijk: wij reiken de Prijs uit aan jullie drieën als vertegenwoordigers van de gehele Wikipedia gemeenschap.

Dankwoorden

Phoebe Ayers

Majesteiten, Koninklijke Hoogheden, geachte bestuursleden van de Erasmus Prijs Stichting, dames en heren, en mede-Wikipedianen.

Dank u voor deze onderscheiding, namens de tienduizenden overal ter wereld die bijdragen aan Wikipedia. Het is een grote eer en een voorrecht hier in dit bijzondere gezelschap te zijn, in dit prachtige gebouw. Het is eervol dat ons project zich nu in het gezelschap bevindt van een lange lijst van illustere oud-prijswinnaars.

Denkend aan het verleden, laat me beginnen met een stukje geschiedenis.

Desiderius Erasmus Roterodamus, 28 October 1466 – 12 Juli 1536, bekend als Erasmus van Rotterdam, of eenvoudigweg Erasmus, was een Nederlandse Renaissance humanist, katholieke priester, maatschappijcriticus, docent en theoloog.

Dat is de vertaling van de eerste zin van het Engelse Wikipedia artikel over Erasmus. Het gaat 30 pagina’s door met zijn leven, werk en nalatenschap. Het is geïllustreerd met schilderingen en reproducties van handschriften; er zijn voetnoten en geleerde bronnen, en een uitgebreide bibliografie. Het is verrassend dat je ook over Erasmus kunt lezen in 73 andere talen, van Indonesisch tot Italiaans, Arabisch tot Noors, Swahili tot Nederlands, en zelfs in Latijn.

Maar geen van deze gegevens wekt meer verbazing dan het feit dat dit artikel bijna precies veertien jaar geleden begonnen is, op 29 november 2001, door een anoniem persoon. Dit individu bezocht een in die tijd bijna onbekende website, schreef een regel over Erasmus van Rotterdam en klikte op ‘save’ zodat de hele wereld het kon zien. En vervolgens, in de volgende veertien jaar, zouden meer dan 1.700 verschillende mensen aan het artikel bijdragen en het maken tot wat het nu is. Sommige veranderingen waren klein -- formatteren, een zin makkelijker leesbaar maken. Andere veranderingen waren groot: nieuwe alinea’s toevoegen, bronnen nazoeken, foto’s maken van herinneringssculpturen. Deze editors benutten wiki technologie om samen te werken aan het schrijven van een artikel, maar ze kenden waarschijnlijk elkaars echte naam, beroep of nationaliteit niet. Niettemin vormden de Wikipedia editors een gemeenschap en zetten een encyclopedie op. Zij ontwikkelden structuren en richtlijnen, discussieerden over wat er in zou moeten en deelden één grote passie: de encyclopedie zo goed maken als mogelijk en een wereld opbouwen waarin elk individu vrijelijk kan delen in de verzamelde kennis.

Wat de geschiedenis van dit artikel duidelijk maakt, is dat Wikipedia, behalve het meest geraadpleegde referentiewerk ter wereld, ook een echt geleerd werk is. Vele bibliotheken, archieven en musea hebben dit begrepen en hebben innovatieve programma’s ontwikkeld die hun geleerdheid en unieke verzamelingen delen. Deze instellingen zien in dat de editors van Wikipedia niet alleen hun kennis gebruiken om artikelen te schrijven; ze zijn ook bedreven onderzoekers.

Maar om een goed onderzoeker te zijn moet je toegang hebben tot onderzoek. Vrije toegang tot wetenschappelijk onderzoek is essentieel omdat zo vele Wikipedia editors en lezers mondiaal geen toegang hebben tot grote bibliotheken. Ik wil leven in een wereld waar mijn buurvrouw en ik naar hetzelfde Wikipedia artikel kunnen kijken, en we beiden toegang krijgen tot de bronnen die erin geciteerd worden, ook al werk ik voor een van ‘s werelds grootste universiteiten en zij niet. Verder wil ik dat de Wikipedia editors die dat artikel schrijven – de editors in Bangladesh, Argentinië en in Amsterdam – ook toegang hebben tot dat onderzoek.

Bibliotheken, musea en Wikipedia hebben veel gemeen. We zijn allemaal begaan met het behoud van ons culturele erfgoed en van kennis en het breed delen daarvan. Voor Wikipedia betekent dit delen met de wereld.

Als ik kijk naar een Wikipedia artikel, lang of kort, zie ik niet alleen een nuttige samenvatting van een onderwerp van belang. Ik zie de mensen daar achter, onze mondiale gemeenschap van gepassioneerde, gekke, geleerde individuen die geloven dat vrije informatie voor iedereen het waard is om voor te werken. Dit is de gemeenschap uit wiens naam wij deze onderscheiding ontvangen, de gemeenschap waar wij met trots deel van uitmaken.

Dank u.


Lodewijk Gelauff

Ongeveer vijftien jaar geleden werd er een gek idee geboren. Mensen uit de gehele wereld samenbrengen om een encyclopedie op te zetten die iedereen kan lezen, redigeren of naar goeddunken kan hergebruiken, en dat alles zonder compensatie. Het leek onmogelijk, maar toch werkte het.

Voor wie het moelijk te bevatten vindt om de omvang van zoveel verzamelde kennis te peilen: met het drukken van alleen al de Engelse versie van Wikipedia, zonder afbeeldingen, zou je 110 meter kastplank in je bibliotheek vullen.

Dit is allemaal het werk van tienduizenden vrijwilligers die hun tijd en energie hebben gewijd aan dit ongelooflijke project. Natuurlijk, de tijden dat je ‘s ochtends een artikel kon beginnen over ‘Afrika’ of ‘ollekebolleke’ zijn voorbij. Al vele jaren werkt een groot aantal Wikipedianen vanuit lijsten van ‘gezochte’ artikelen op een specifiek gebied. Zelf draag ik graag bij aan het voltooien van een reeks artikelen over alle leden van het Nederlandse parlement van de afgelopen 200 jaar, om mee te beginnen. Wij Wikipedianen zijn dol op lijsten.

In 2008 gebruikte een groep Nederlandse Wikipedianen zo’n lijst om over windmolens te schrijven. Het schijnt dat we er in het hele land nog meer dan duizend hebben, en de missie van deze molen-liefhebbers was om een artikel te schrijven met een foto van elke molen. En dat is wat ze deden.

En zoals dingen gaan in Wikipedia, vormde het ene project de inspiratie voor het volgende en zo kwam er een nieuwe lijst. Het volgende doel? Foto’s verzamelen van alle nationale culturele erfgoed gebouwen in Nederland. Naar bleek, heeft Nederland zo’n 60.000 nationale monumenten. Om zo’n nieuw project volledig af te maken binnen een redelijke termijn had de groep nieuwe ideeën nodig.  Gelukkig is enthousiasme besmettelijk.

Er begonnen meer mensen geïnteresseerd te raken en zo ontstond er een fotowedstrijd om meer foto’s te krijgen: Wiki Loves Monuments. Alweer bleek enthousiasme besmettelijk te zijn. Al enkele jaren later zaten we de wedstrijd te organiseren in meer dan 50 landen. Sinds 2011 wordt Wiki Loves Monuments gezien als de grootste fotowedstrijd ter wereld.

Om dat voor elkaar te krijgen moesten we ons verdiepen in de specifieke omstandigheden en uitdagingen die ieder land kent, met de nodige lokale toewijding, liefde en expertise. Wist u, bijvoorbeeld, dat Duitsland een geschat aantal van 750.000 monumenten kent? En dat India er slechts een paar duizend beschermt? Dat in sommige landen het publiceren van je eigen foto’s van nationaal cultureel erfgoed soms de toestemming vereist van de architect of een regering?

Het basisidee van Wiki Loves Monuments bleef hetzelfde: mensen vragen bij te dragen aan Wikipedia op een speelse manier, terwijl ze meer van hun cultureel erfgoed in hun eigen omgeving ontdekken. Dankzij het werk van honderden vrijwilligers wereldwijd, heeft Wiki Loves Monuments meer dan een miljoen beelden, vrij van rechten, verzameld.

Samenwerking met een diversiteit aan belangen is een kracht van Wikipedia, maar tegelijk een grote uitdaging. Ik sta hier voor u als de stereotypische gemiddelde Wikipediaan: een blanke man, een twintiger uit West-Europa met een universiteitsdiploma. Als u Wikipedianen ontmoet heeft - en indien dat niet het geval is zou ik u aanmoedigen ze later vandaag te ontmoeten - dan zult u zien dat dit natuurlijk een simplificatie is.

Niettemin, het gegeven dat de samenstelling van onze gemeenschap scheef is, dat is de voornaamste uitdaging van Wikipedia vandaag de dag. Waarom hebben we niet een artikel over de Congolese stad Baraka, die meer dan 100.000 inwoners heeft, over ‘cocosnootsoep’ of over ‘picking up’, een techniek in het breien? Trouwens: ik hoop in stilte dat sommigen van jullie die leemtes snel zullen opvullen – maar misschien beter om niet nu meteen je telefoon te pakken.

Het is duidelijk dat we een meer diverse gemeenschap nodig hebben, willen we onze missie vervullen en alle kennis samenbrengen. Met nog zo veel informatie toe te voegen hebben we de hulp nodig van meer mensen – in de hoop en verwachting dat die kennis kunnen bijdragen die wij niet hebben. Die nieuwkomers moeten we verwelkomen, hun enthousiasme om mee te doen omarmen, en ze overtuigen ook Wikipediaan te worden.

Dank u.


Adele Vrana

Stel je een wereld voor, waarin ieder individu op de planeet vrijelijk kan delen in het totaal van alle kennis. Dat is de visie van de Wikimedia Stichting.

Het is belangrijk dat we zeggen ‘delen in’ omdat onze beweging afhankelijk is van de generositeit van mensen over de gehele wereld om deze visie te vervullen. Wikipedia editors, waaronder talrijke geweldige mensen hier aanwezig, hebben hun vrije tijd gedeeld om honderdduizenden artikelen te schrijven en te verbeteren. Zij dragen ertoe bij dat Wikipedia de meest omvattende bron van kennis is van de wereld, met meer dan 35 miljoen artikelen in 291 talen.

Maar we weten dat er nog veel te doen is voor we iedereen op deze planeet kunnen bereiken met vrije toegang tot kennis.

Een paar jaar geleden zijn we begonnen na te denken over hoe we Wikipedia wereldwijd een groter bereik konden geven, speciaal in niet-westerse gebieden. Toentertijd wisten we dat nieuwe gebruikers het internet - en dus ook Wikipedia - niet zouden opgaan vanaf hun desktop computers. Het was gewoon een kwestie van tijd dat nieuwe internetgebruikers voor het eerst online kwamen, uitsluitend via hun mobiele telefoon.

Maar dat was niet voldoende om te garanderen dat mensen in opkomende landen in staat zouden zijn de hoge datakosten te betalen om Wikipedia te raadplegen. We realiseerden ons weldra dat als we nieuwe stemmen wilden laten deelnemen in Wikipedia, we ook de barrière van de kosten moesten opheffen. En zo kwam Wikipedia Zero in het leven. Vanaf 2012 hebben we partnerships gesloten met 72 providers in 64 landen door heel Afrika, Azië en Latijns-Amerika om vrije toegang te geven tot Wikipedia. Samen hebben we zo Wikipedia toegankelijk gemaakt voor meer dan 600 miljoen mensen.

Het is een eer dat de successen van Wikipedia Zero en de Wikimedia beweging hier vandaag gevierd worden. We zijn er trots op dat leerlingen uit een township in Zuid-Afrika besloten een brief te schrijven naar al hun providers en hen gevraagd hebben aan ons programma mee te doen en gratis toegang te geven tot Wikipedia; dat we een dank-je-wel email ontvingen van een Wikipedia editor in Ghana die zei dat dankzij Wikipedia Zero meer Ghanezen zullen deelnemen in het editen van Wikipedia; en dat sommige van onze partners in Azië besloten onze communities en hun activiteiten te ondersteunen, niet omdat wij hen daarom vroegen, maar omdat zij onder de indruk waren van onze getalenteerde en enthousiaste vrijwillige editors.

Stel je een wereld voor waarin elk individu vrij kan delen in alle kennis. We weten dat we er nog niet zijn, maar het is deze visie die ons verbindt en energie geeft om door te gaan.

Namens onze beweging, de Wikimedia Stichting en het Wikipedia Zero programma, hartelijk dank dat u deze eer met ons deelt. Dat moedigt ons aan om nog meer te delen met de wereld. Per slot van rekening, Wikipedia is niet klaar; het is nog maar nauwelijks begonnen.

Video Wikipedia, een introductie

Encyclopedieën

Ter gelegenheid van de Erasmusprijs 2015 toont de UvA topstukken uit haar collectie historische encyclopedieën.

De Erasmusprijs 2015 is toegekend aan Wikipedia.

De Erasmusprijs 2015 is toegekend aan Wikipedia.

De Erasmusprijs 2015 is toegekend aan Wikipedia.

De Erasmusprijs 2015 is toegekend aan Wikipedia.

Bekendmaking Erasmusprijswinnaar 2015

De directeur van de Erasmusprijs Stichting maakt bekend dat de Erasmusprijs 2015 gaat naar de Wikipedia Community.

Bekendmaking Erasmusprijswinnaar 2015

Jimmy Wales, oprichter van Wikipedia, bij de bekendmaking van de Erasmusprijs 2015 tijdens het symposium in de KNAW.

Encyclopedieën

Ter gelegenheid van de Erasmusprijs 2015 toont de UvA topstukken uit haar collectie historische encyclopedieën.

Encyclopedieën

Ter gelegenheid van de Erasmusprijs 2015 toont de UvA topstukken uit haar collectie historische encyclopedieën.

Lezing Jimmy Wales Paradiso

Lezing door Jimmy Wales, oprichter van Wikipedia, over ‘Wikipedia and Governance’ in Paradiso op 25 november.

Internationale wetenschappelijke conferentie ‘Reading Wikipedia’

De internationale wetenschappelijke conferentie ‘Reading Wikipedia’ wordt gehouden in de KNAW op 23 november.

Wikipedia Lemma

De Erasmusprijs 2015 is toegekend aan Wikipedia.

Internationale wetenschappelijke conferentie ‘Reading Wikipedia’

De internationale wetenschappelijke conferentie ‘Reading Wikipedia’ wordt gehouden in de KNAW op 23 november.

Adele Vrana (Wikipedia Zero)

Adele Vrana (Wikipedia Zero) is een van de vertegenwoordigers van Wikipedia die de Erasmusprijs in ontvangst neemt.

Phoebe Ayers (Science and Engineering Library)

Phoebe Ayers is een van de vertegenwoordigers van de Wikipedia Community die de Erasmusprijs in ontvangst zal nemen.

Lodewijk Gelauff (Wiki Loves Monuments)

Lodewijk Gelauff is een van de vertegenwoordigers van de Wikipedia Community die de Erasmusprijs in ontvangst zal nemen.

Insignia Erasmusprijs 2015

De insignia van de Erasmusprijs 2015 bestaan uit drie kokers, ontworpen door Bruno Ninaber van Eyben en Reynoud Homan.

Erasmusprijsuitreiking 2015

De prijswinnaars bij de uitreiking van de Erasmusprijs aan de Wikipedia Community op 25 november 2015.

Erasmusprijsuitreiking 2015

De prijswinnaars bij de uitreiking van de Erasmusprijs aan de Wikipedia Community op 25 november 2015.

Erasmusprijsuitreiking 2015

De prijswinnaars bij de uitreiking van de Erasmusprijs aan de Wikipedia Community op 25 november 2015.

Erasmusprijsuitreiking 2015

De prijswinnaars bij de uitreiking van de Erasmusprijs aan de Wikipedia Community op 25 november 2015.

Erasmusprijsuitreiking 2015

Lodewijk Gelauff bij de uitreiking van de Erasmusprijs aan de Wikipedia Community op 25 november 2015.

Erasmusprijsuitreiking 2015

Phoebe Ayers bij de uitreiking van de Erasmusprijs aan de Wikipedia Community op 25 november 2015.

Erasmusprijsuitreiking 2015

Adele Vrana bij de uitreiking van de Erasmusprijs aan de Wikipedia Community op 25 november 2015.