Oud-prijswinnaars

Amnesty International

Amnesty International

1976

De Erasmusprijs op het gebied van het Recht ging in 1976 enerzijds naar een geleerde op het gebied van het vergelijkend recht, René David en anderzijds naar een organisatie op het gebied van de rechten van de mens, Amnesty International.

Amnesty International, opgericht te Londen in 1961, zet zich over de gehele wereld in voor de vrijheid van geweten en meningsuiting, zoals deze beginselen als grondrechten zijn geformuleerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Amnesty International streeft ernaar juridische, morele en materiële steun te geven aan personen die omwille van hun politieke of godsdienstige overtuiging, hun ras of nationaliteit, van hun vrijheid zijn beroofd of aan vervolging zijn blootgesteld, voor zover die personen geen geweld hebben gebruikt. De organisatie werkt onafhankelijk van iedere regering, politieke partij, ideologie of geloof. Amnesty voert onderzoek en actie uit gericht op het voorkomen en beëindigen van schendingen van het recht op fysieke en mentale integriteit, vrijheid van geweten en expressie, en vrijheid van discriminatie. De organisatie ijvert voor een eerlijke procesvoering voor onpartijdige rechtbanken. Actie van Amnesty heeft mede bijgedragen aan het opstellen van het anti-martelverdrag van de VN in 1984. De groei van de organisatie in de jaren 1970 maakte het mogelijk de aandacht behalve op gevangenen, ook te richten op verdwijningen en schendingen van de mensenrechten in meer algemene zin. Amnesty International grijpt terug op de oude humanistische gedachte waarin de menselijke waardigheid en de waarde van het individu centraal staan. Vanwege de strijd voor de mensenrechten, gebaseerd op dit uitgangspunt, werd aan Amnesty International de Erasmusprijs toegekend.

Amnesty International heeft de gelden van de Erasmusprijs gebruikt om het steeds groeiende documentatiearchief te automatiseren.